Tomter - Utsolgt !

Retningslinjer/ramme for kjøp av tomt uten bolig:

Tomtene selges uten boliger, men forutsetningen er at boligene utformes og bygges i tråd med intensjonene for hele området.

Tomtenes beskaffelse og størrelse setter klare føringer for utforming av den enkelte bolig, både når det gjelder plassering pa tomta, etasjetall og størrelse. Dog skal det kunne prosjekteres individuelle løsninger på tomtene.

Ved bebyggelsens utforming skal det legges vekt pa høy kvalitet i arkitektonisk utforming, detaljering og materialbruk.

Bebyggelsen skal hovedsakelig plasseres som vist på plankartet, med adkomst og etasjetall som vist på planen. Det er lagt opp til, og forutsatt, at boligene skal ha en «passiv» og en «aktiv» side. Dette for å begrense innsyns problematikk og fa en bedre utnyttelse av tomtenes uteareal.
De angitte fotavtrykk pa planen har hensyntatt dette.

Bebyggelsen skal ha flatt tak. Garasjer/carporter/boder skal være integrert i boligmassen.

Sammen med innsending av rammesøknad, skal det vedlegges en detaljert plan for utomhusareal for den ubebygde del av tomta. Kommunen kan kreve at det utarbeides en felles plan som omfatter flere eiendommer.